0229 - 27 84 33

Privacyverklaring

Bijl&Reuser

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 15 mei 2018.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bijl&Reuser Recruitment B.V., KvK nummer 66760739
Koepoortsweg 50, 1624 AG Hoorn, 0229 278433, info@bijlreuser.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Bijl&Reuser Recruitment B.V. (B&R)
B&R verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
B&R verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • CV
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
B&R verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het kandidatenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het kunnen aanbieden van vacatures en vakinhoudelijke informatie.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan B&R persoonsgegevens uitwisselen. B&R kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer B&R aan een wettelijke verplichting moet voldoen. B&R zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
B&R zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat B&R zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft B&R passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken analyses van de informatie die wij verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van anonieme rapportages.

Uw rechten
U heeft het recht om B&R een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 2 maanden een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u B&R verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Bijl&Reuser Recruitment B.V.
Koepoortsweg 50, 1624 AG Hoorn, , 0229 278433, info@bijlreuser.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door B&R, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.

B&R kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Top